Thông tư số 04/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ngày 22 tháng 6 năm 2018 về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.