Thông tư số 05/2017/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2017.