Thông tư số 05/2017/TT-BKHĐT của Bộ Khoa học và Đầu tư ngày 30 tháng 11 năm 2017 về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.