Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 25 tháng 4 năm 2017 quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.