Thông tư số 05/2018/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 03 tháng 4 năm 2018 về việc quy định về xuất xứ hàng hóa.