Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ngày 05 tháng 12 năm 2017 quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.