Thông tư số 06/2018/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 20 tháng 4 năm 2018 về việc quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.