Thông tư số 06/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 06 tháng 4 năm 2018 về việc ban hành Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.