Thông tư số 07/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 5 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước.