Thông tư số 08/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 26 tháng 6 năm 2017 về việc quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.