Thông tư số 08/2018/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 02 tháng 5 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.