Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.