Thông tư số 09/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 13 tháng 7 năm 2017 về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.