Theo đó, thông tin về hợp đồng dự án phải được các bên công khai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dự án, trừ các nội dung cần bảo mật đã thỏa thuận tại hợp đồng dự án hoặc theo quy định của pháp luật.
Nội dung hợp đồng dự án BT bao gồm:
- Mục đích của hợp đồng dự án;
- Hồ sơ hợp đồng và thứ tự ưu tiên;
- Mục tiêu, quy mô dự án;
- Địa điểm thực hiện dự án và diện tích sử dụng đất;
- Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, chất lượng công trình, dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp;
- Phương án tài chính của dự án;
- Bồi thường, hỗ trợ tái định cư, các hình thức, điều kiện sử dụng đất và công trình có liên quan…
Ngoài ra, Thông tư còn hướng dẫn việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP, hướng dẫn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP…
Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2019.
Xem chi tiết Thông tư 09/2018/TT-BKHĐT tại đây.