Thông tư số 09/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13 tháng 9 năm 2018 về việc quy định mã số ngạch công chức quản lý thị trường.