Thông tư số 10/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý Bộ Công Thương.