Thông tư số 10/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.