Thông tư số 10/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 04 tháng 5 năm 2018 quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc phải kiểm soát đặc biệt.