Thông tư số 103/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 10 năm 2017 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp – Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020.