Thông tư số 107/2017-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.