Thông tư số 11/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28 tháng 7 năm 2017 về việc quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu hàng hóa.