Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.