Thông tư số 113/2017-BTC của Bộ Tài chính ngày 20 tháng 10 năm 2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.