Thông tư số 115/2017-BTC của Bộ Tài chính ngày 25 tháng 10 năm 2017 về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.