Thông tư số 12/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 31 tháng 7 năm 2017 về việc quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.