Thông tư số 12/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 15 tháng 6 năm 2018 về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.