Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin Truyền thông ngày 23 tháng 6 năm 2017 về việc quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia.