Thông tư số 13/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 08 tháng 12 năm 2017 về việc quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng.