Thông tư số 13/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 06 tháng 02 năm 2018 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.