Thông tư số 132/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.