Thông tư số 134/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 19 tháng 12 năm 2017 về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.