Thông tư số 14/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 28 tháng 8 năm 2017 về việc bãi bỏ Thông tư số 12/2015/TT-BCT ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định việc áp dụng chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.