Thông tư số 15/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7 tháng 02 năm 2018 quy định về chi phí phát hành, hoán đổi, mua lại, thanh toán gốc, lãi trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.