Thông tư số 16/2018/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 04 tháng 7 năm 2018 về việc quy định chi tiết thi hành công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Công Thương.