Thông tư số 16/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 7 tháng 02 năm 2018 về việc hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhành ngân hàng nước ngoài.