Thông tư số 20/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12 tháng 9 năm 2017 về việc quy định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.