Thông tư số 20/2018/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 15 tháng 8 năm 2018 về việc sửa đổi phụ lục I “Danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của quy chuẩn” ban hành kèm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN:01/2017/BCT tại Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công thương.