Thông tư số 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 10 tháng 11 năm 2016 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.