Thông tư số 21/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định về cung cấp và sử dụng số liệu viễn thông.