Thông tư số 22/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 10 năm 2017 về việc quy định khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.