Thông tư số 22/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15 tháng 03 năm 2017 về việc quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước.