Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.