Thông tư số 22/2018/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 21 tháng 8 năm 2018 hướng dẫn về đầu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018.