Thông tư số 23/2016/TT-BTTTT của Bộ thông tin và truyền Thông ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc Quy định về điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí.