Thông tư số 23/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 16 tháng 11 năm 2017 về việc quy định nội dung, trình tự thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.