Thông tư số 23/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 29 tháng 9 năm 2017 về việc quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương.