Thông tư số 24/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 23 tháng 11 năm 2017 về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy.