Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 01 tháng 9 năm 2017 về việc quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.