Thông tư số 26/2016/TT-BCT của Bộ Công thương ngày 30 tháng 11 năm 2016 về quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản.