Thông tư số 26/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 29 tháng 11 năm 2017 về việc quy định phương pháp, trình tự xác định chi phí hàng năm và giá điện của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.